စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား(Terms and Conditions)

လက္ရွိျပဳလုပ္ေနဆဲပရုိမိုးရွင္း၏ စည္မ်ဥ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား

၁။ ဤကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ သုတေျမအသံုးျပဳသူတုိင္း ပါဝင္ႏုိင္ပါသည္။

၂။ ပရုိမုိးရွင္း ကာလအား ေမလ (၁၀) မွ ဇြန္လ (၁၀) အထိ သတ္မွတ္ထားေသာေၾကာင့္ တစ္လတိတိ ျပည့္ေျမာက္ၿပီးေသာ ရက္တြင္ ကံထူးသူမ်ားအား မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္ေပးမည္ ျဖစ္သည္။

၃။ ကံထူးသူမ်ားသည္ မဲႏိႈက္ေရြးခ်ယ္သည့္ အခ်ိန္တြင္ သုတေျမဝန္ေဆာင္မႈအား ရယူထားသူ ျဖစ္ရပါမည္။

၄။ ဤ ပရုိမိုးရွင္း ႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျငင္းပြားဖြယ္ရာ တစ္စံုတစ္ရာ ျဖစ္ေပၚလာပါက သုတေျမ စီမံခန္႔ခြဲေရး အဖြဲ႕၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ အတည္ျဖစ္သည္။

1.သုတေျမအေၾကာင္း

သုတေျမ Application ဆိုသည္မွာ သုတေျမ ႏွင့္ MPT တို႔ပူးေပါင္းတင္ဆက္္သည့္အြန္လိုင္း၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ယခု၀န္ေဆာင္မႈအားရယူျခင္းျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္နွင့္ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာ သုတရသရဖြယ္က႑မ်ားစြာကိုေလ့လာႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သုတေျမတြင္ ဗဟုသုတရဖြယ္သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေဖ်ာ္ေျဖေရးဆိုင္ရာvideoမ်ား၊ ဥာဏ္စမ္းအစီအစဥ္မ်ား၊ အေမးအေျဖက႑မ်ားႏွင့္ မုန္႔မ်ိဳးစံုျပဳလုပ္ျခင္းနည္းလမ္းမ်ား ပါ၀င္တဲ့ စားဖိုေဆာင္မွတ္တမ္းက႑ တို႔ကိုစံုလင္စြာ တင္ဆက္ေပးထားပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑အတြက္ သီးသန္႔၀န္ေဆာင္မႈ အျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေရးနည္းပညာမ်ား၊ သတင္းေဆာင္းပါးမ်ား အျပင္ video မ်ားစြာကို တေပါင္းတစည္း တည္း ေလ့လာႏိုင္ေအာင္ တင္ဆက္ေပးထားပါသည္။

2.အသံုးျပဳရန္လိုအပ္ခ်က္

ယခု၀န္ေဆာင္မႈကိုရယူမည့္သူသည္ ၾကိဳတင္ေငြျဖည့္စနစ္သံုး(Pre-Paid) သို႔မဟုတ္သံုးျပီးမွေငြေခ်စနစ္ (Post-Paid) သံုးသည့္ MPT အသံုးျပဳသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရမည္။

3.၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခ

သုတေျမ ၀န္ေဆာင္မႈ ကိုစတင္အသံုးျပဳတဲ့အခ်ိန္မွစ၍ ၇ရက္အထိ အခမဲ့အသံုးျပဳႏိုင္ၿပီး ဆက္လက္ အသံုးျပဳပါက တစ္ရက္လွ်င္ (၁၀၅) က်ပ္ႏႈန္းေကာက္ခံသြားပါမည္။ သုတေျမ Mobile Application အား Download ရယူရန္(http://bit.ly/ThuTaMyayApp)အားႏွိပ္ပါ။ (သို႕) 8834 သို႔ TTM ဟု MPT ဖုန္းျဖင့္စာတိုေပးပို႔ပါ။

4.ေငြေပးေခ်ျခင္း

ဤ၀န္ေဆာင္မႈကိုသံုးစြဲျခင္း (သို႔) ဤ၀န္ေဆာင္မႈကိုသံုးစြဲမႈနွင့္ ဆက္စပ္ေပၚေပါက္လာသည့္ MPT ထံေပးေဆာင္ရမည့္၀န္ေဆာင္ခအားလံုးကို(ဖုန္းေငြၾကိဳတင္ျဖည့္ထားျပီးျဖစ္ပါက) ဖုန္းေငြလက္က်န္မွ ျဖတ္ေတာက္မည္၊ (သံုးျပီးမွေငြေခ်သည့္စနစ္ကို အသံုးျပဳသူျဖစ္ပါက) ဖုန္းဘီလ္ ေကာက္ခံသည့္အခါ MPT မွတြက္ခ်က္ေကာက္ခံသြားမည္ကို မိမိအေနျဖင့္ သေဘာတူညီပါသည္။

5.၀န္ေဆာင္မႈေပးျခင္း

၀န္ေဆာင္မႈကိုရယူရန္အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈအသံုးျပဳခေပးသြင္းရမည္ျဖစ္ျပီး သုတေျမ မွ ေန႔စဥ္တင္ဆက္လ်က္ရွိေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ videoမ်ား၊ မုန္႔လုပ္နည္းမ်ားႏွင့္ အျခားက႑မ်ားစြာကို အသံုးျပဳႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ Application တြင္စာရင္းသြင္းလိုက္ျခင္းသည္ ဤ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္အေၾကာင္းအရာအားလံုးကို သင္၏ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္းသို႔ SMS စာတိုမ်ားႏွင့္ SMS လင့္ခ္မ်ားေပးပို႔မည္ကို လက္ခံသေဘာတူရာေရာက္သည္။ ၀န္ေဆာင္မႈအားရပ္တန္႔လိုပါက 8834 သို႕ STOPTTM ဟုေပးပို႕ကာ၀န္ေဆာင္မႈကိုပယ္ဖ်က္ႏိုင္ပါသည္။

6.၀န္ေဆာင္မႈရပ္ဆိုင္းျခင္း

သုတေျမ Mobile Application၀န္ေဆာင္မႈရယူျပီး MPT ဖုန္းဘီလ္အား (၃လ) အထိ ထပ္မံေငြျဖည့္သြင္းျခင္းမရွိပါက ၀န္ေဆာင္မႈကိုရပ္ဆိုင္းလိုက္မည္ျဖစ္သည္။ ထို၀န္ေဆာင္မႈ ရပ္ဆိုင္းျခင္းကို ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားျခင္းမရွိပဲျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည္ဟု သေဘာတူရာေရာက္သည္။

7.သုတေျမနွင့္ မသက္ဆိုင္ေၾကာင္းရွင္းလင္းကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား

သုတေျမမွတင္ဆက္သည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားသည္ MPT ႏွင့္ပတ္သက္ဆက္ႏြယ္ျခင္း တစ္စံုတစ္ရာမရွိပါ။ မည္သည့္သတင္းအခ်က္အလက္၊ စာသား၊ ဗီဒီယိုမ်ားကို သုတေျမႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ အျခားေနရာမ်ားတြင္ ကူးယူေဖာ္ျပျခင္းခြင့္မျပဳပါ။ ကူးယူအသံုးျပဳလိုပါက သုတေျမထံသုိ႔ ႀကိဳတင္ အေၾကာင္းၾကား၍ ညိွႏိႈင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။